maandag 17 oktober 2011

Herfst in het Keukenhofbos te Lisse


De Herfst
Langzaam verdwijnt de zomer de bladeren kleuren naar oranje bruin de regen maakt de straten glimmend en de wind loeit om het huis.
Het word kouder en de verwarming gaat aan de sfeer in huis word intiemer kortom het is herfst.
De bossen laten hun bladeren vallen en paddenstoelen overal in rood,grijs en bruine kleuren .
Het is prachtig om te wandelen in de natuur en te genieten van de mooie verkleuringen om je heen.
De foto,s zijn gemaakt in het Keukenhofbos te Lisse
The Butterfly


Autumn

The summer the leaves fade to orange-brown color of the rain making the streets shining and the wind howls around the house.
It's getting colder and the heating of the atmosphere at home will become more intimate in short it is autumn.
The forests drop their leaves and mushrooms everywhere in red, gray and brown colors.
It is wonderful to walk in nature and enjoy the beautiful discoloration around you.
The photo, s are made in the Food processors in Lisse

The Butterfly
 
 Otoño

En el verano las hojas se decoloran a color naranja-marrón color de la lluvia haciendo de las calles brilla y el viento aúlla en la casa.

Se está haciendo más frío y el calentamiento de la atmósfera en el hogar será más íntima en una palabra que es el otoño.

Los bosques pierden sus hojas y hongos por todas partes en los colores rojo, gris y marrón.

Es maravilloso paseo por la naturaleza y disfrutar de la bella coloración que te rodea.

La foto, s se hacen en los procesadores de alimentos en Lisse

La mariposa
Herbst

Der Sommer die Blätter verblassen bis orange-braune Farbe des regen macht die Straßen scheint und der Wind heult um das Haus.

Es wird kälter und die Erwärmung der Atmosphäre zu Hause wird intimer kurz, es ist Herbst.

Die Wälder lassen ihre Blätter und Pilze überall in Rot, Grau und Brauntönen.

Es ist wunderbar, in der Natur spazieren und genießen Sie die schöne Verfärbung um dich herum.

Das Foto, s in der Lebensmittel-Prozessoren in Lisse gemacht

The Butterfly 

       

  

zondag 9 oktober 2011

Doordrecht

                                             
                                                                     Feestelijke OpeningLieve Vrienden
Dit is onze nieuwe weblog in het begin zal het even zoeken wurden maar het komt allemaal goed.
Op deze weblog komen foto,s,gedichten en korte verhalen indien mogelijk in 2 talen n.l. Nederlans en Engels.
Wij openen met feestmuziek en vuurwerk en wij hopen dat jullie het leuk zullen vinden.
Veel Plezier Ali en Frans
dear Friends

This is our new blog at the beginning it will just look wurden but it is all right.

On this blog are photo's, poems and short stories whenever possible in 2 languages ​​en Lower Lance and English.

We open with party music and fireworks, and we hope you will like.

Have Fun Ali and French

Geschiedenis van Dordrecht


De stad Dordrecht ontstond aan het riviertje de Thure te midden van veenmoerassen. De Thure was een zijtak van de rivier de Dubbel en liep ongeveer ter hoogte van het huidige Bagijnhof. De oorspronkelijke naam van Dordrecht is Thuredrith. Dit betekent "doorwaadbare plaats in de rivier Thure". Thuredrith zou in de loop der tijd veranderen in Dordrecht, is één van de meerdere naamsverklaringen. De oudste vermelding voor de stad dateert van rond 1120. Omstreeks dat jaar werd in een gedeelte van de Egmondse Annalen melding gemaakt van de moord op Graaf Dirk IV in1049 'bij Dordrecht' (apud Thuredrech).
Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten van de Hollandse graaf Willem I. Na Geertruidenberg (1213) is Dordrecht daarmee de tweede stad waarvan bekend is dat het vrijheden van de Hollandse graaf kreeg. Het is niet uit te sluiten dat eerder ook andere Hollandse plaatsen stadsrechten kregen (niet alle oorkonden zijn als origineel of in afschrift bewaard gebleven). Op grond van zijn oude papieren maakt Dordrecht er echter sedert lang aanspraak op de oudste stad van Holland te zijn. Door haar strategische ligging en het verkrijgen van stapelrecht in 1299 ontwikkelde de stad zich tot een belangrijkestapelplaats. Dordrecht verhandelde vooral wijnhout en graan.
In 1421 kwam Dordrecht ten gevolge van de Sint-Elisabethsvloed, waarbij grote delen van het achterland (Grote Waard) voorgoed verdronken, op een eiland te liggen.
de Synode van Dordrecht(1618-1619)
In 1572 kwam te Dordrecht de Eerste Vrije Statenvergadering bijeen. Vertegenwoordigers van alle Hollandse steden erkenden stadhouderWillem Iprins van Oranje, en steunden de opstand tegen de Spanjaarden. In 1618-1619 vond in Dordrecht, bolwerk van de reformatie, de Synode van Dordrecht plaats, waarbij de remonstranten tegenover decontraremonstranten stonden en waar het besluit viel tot de Bijbelvertaling die in 1637 de Statenbijbel zou opleveren, de eerste vertaling in de Nederlandse taal.
Tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) werd Johan de Witt, zoon van mr. Jacob de Witt, als raadspensionaris naar voren geschoven. Onder zijn leiding werd in 1654 vrede met Engeland gesloten waarbij de Akte van Seclusie werd opgenomen. Deze akte moest voorkomen dat de zoon van Willem II stadhouder zou worden. Op 20 augustus 1672 echter werden Johan en zijn broer Cornelis de Witt in Den Haag gelyncht. Willem III, verdacht van het complot, werd datzelfde jaar stadhouder.
De Wijnstraat in 1745, door Aart Schouman
Dordrecht voerde een scherp anti-stadhouderlijke koers. Op 26 juli 1783 werd het exercitiegenootschap "De Vrijheid" opgericht. Dordrecht had hiermee de primeur. De Patriotten wilden de oude vrijheid heroveren op de Oranjes. Nederland was immers al ruim tweehonderd jaar een republiek, erfopvolging hoorde daar niet in thuis. Al snel volgden meerdere steden. Stadhouder Willem V vluchtte uit Holland. Op 18 september 1787 echter capituleerde Dordrecht voor de troepen van de Pruisische koning Frederik Willem, de zwager van Willem V. De Oranjerestauratie werd met kracht ingezet en de democratische beweging weggevaagd. Willem V werd in zijn positie hersteld. In 1815 nam zijn zoon Willem I, voorheen Willem VI, de titel Koning der Nederlanden aan.
Binnen Holland werd Dordrecht vanaf de 18e eeuw overvleugeld door Rotterdam.
Door de eeuwen heen heeft Dordrecht een sleutelpositie ingenomen bij de verdediging van Holland, tot ver in de 20e eeuw was Dordrecht ook garnizoensstad. In de Benthienkazerne aan Buiten Walevest langs deOude Maas waren pontonniers gelegerd. Tijdens de mobilisatie van augustus 1939 werden er ookinfanteristen en artilleristen naar Dordrecht gestuurd om het eiland te verdedigen.
In mei 1940 gaf Luitenant-kolonel Jo Mussert, een broer van NSB-leider Anton Mussert, leiding aan de verdediging van Dordrecht tegen het Duitse leger. Nadat het Nederlandse leger de strijd tegen de Duitsers op had gegeven werd Jo Mussert gearresteerd en neergeschoten, als gevolg waarvan hij enkele uren later overleed. In de winter van 1944-1945 werden Dordrecht en omgeving het middelpunt van de strijd in deTweede Wereldoorlog. De grens tussen bevrijd en bezet gebied lag toen bij het Hollandsch Diep.
In 1970 werden de gemeente Dubbeldam (toen ca. 10.000 inwoners) en het zuidelijk deel van de gemeente Sliedrecht aan de gemeente Dordrecht toegevoegd, zodat de gemeente het gehele Eiland van Dordrecht ging beslaan.

Doorkijkjes in het centrum van DordrechtPrachtige Gevels op het grote plein in Dordrecht

Een Dords Hofje uit de 16e Eeuw

Doorkijkje,Stadhuos en monument van Johan de Wit


De Grote Kerk van Dordrecht
PLein,kerk en haven

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...